1- نان گاتا
2- نان شیرمال
3- پیراشکی کرمدار
4- نان همبرگر
5- نان قندی
6- نان بریوش
7- نونک
8- نان باگت
9- نان تست
10- نان کروسان
11- نان روگن
12- نان کدوحلوایی
13- نان پیتا
14- نان بلژیکی
15 نان ونیز
16- نان خشک