1- حکاکی هندوانه
2- حکاکی طالبی
3- حکاکی خربزه
4- حکاکی شلغم
5- حکاکی لبو
6- حکاکی پیاز
7- کار با انواع سبزیجات
8- اسمبل کردن سبد میوه