انواع آموزشها:
1- خرچنگ
2- لابستر
3- صدف استوانه ای
4- صدف دوکفه ای
5-انواع سوشی
5- ان.اع میگو
6- پختهای ماهی
7- قلیه ماهی
8- سوپ ماهی
9- خورش میگو
10-سالاد میگو
11-ماهی شکم پر
12- نودل و میگو
13-و ….