1- باسلوق
2- قطاب
3- گوشفیل
4- نان پنجره ای
5- لوز بادام
6- لوز پسته نارگیل
7- حلوا شیره
8- دونات
9- بامیه
10- ز.لبیا
11- سوهان عسلی
12- شیرینی گل کلم
13- راحت الحلقوم
14- شیرینی میکادو
15- بادام سوخته
16- یخ در بهشت
17- حلوا رولی
18- مسقطی زعفرانی