1- سالاد اندونزی
2- بورانی بادمجان
3- سالاد کاردینال
4- سالاد گندم
5- اسنک بادام
6- سالاد سزار
7- دلمه
8- دلمه کلم
9- میرزاقاسمی
10- زیتون پرورده
11- سالاد لوبیا چینی
12- اردور کدو سبز
13- سالاد مرغ
14- سالاد نیسواز
15- کشک بادمجان
16- رولت رلیف مت
17- سالاد عدس
18- سالاد ماکارونی با قارچ
19- سالاد برنج
20- اردور لوبیا چیتی
21- سالاد خیار
22- بورانی اسفناج
23- باباقنوچ
24- سالاد کرفس
25- سالاد اسلو